CEO Nguyễn Thành Nam M88 xuất thân là cử nhân xuất sắc với kiến thức sâu rộng về lĩnh vực CNTT đại học Bách Khoa. Với profile vượt trội, CEO M88 này đã thành công sáng lập ra một trang cược chất lượng cao.

#ceonguyenthanhnam #authornguyenthanhnam #ceom88

Thông Tin Tác Giả:

Họ tên: Nguyễn Thành Nam

Ngày tháng năm sinh: 01/02/1993.

Quê quán: Hà Nội

Học vấn: Cử nhân xuất sắc ngành CNTT đại học Bách khoa Hà Nội

Sở thích: Lập trình, thiết kế đồ họa, phát triển ứng dụng game…

Số Điện Thoại: 0786556778

Mail: ceonguyenthanhnam@gmail.com

Website: https://m88no1.com/ceo-m88/

Social:


トップ   編集 凍結 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2024-05-22 (水) 23:39:44