Sokratis Papastathopoulos, hay còn biết đến với cái tên ngắn gọn Sokratis, là một cầu thủ bóng đá người Hy Lạp chơi ở vị trí trung vệ. Hiện đang là chủ của trang sokratispapastathopoulos.com

#sokratispapastathopoulos #trangcacuocbongdasokratispapastathopoulos

Thông Tin Liên Hệ:

GG STACKING

GG Site: https://sites.google.com/view/sokratispapastathopoulos/

GG Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1PyZZTYMTfQuofOnOD3-pC7bU6gWQPW-2?usp=sharing

GG Colab: https://colab.research.google.com/drive/1Xqx7D7AIiNpJAUSfwBWk98ca1cFjGimk?usp=sharing

GG Form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFkU5QSU6zr7NalQdXqznjkbU4d94cCGxvMzG3-kfqyPv3Sg/viewform?usp=sharing

GG Doc: https://docs.google.com/document/d/1wfckHsSkPXSHgQdsoCnnflo_GXtahqm_OqTb9fBCmR8/edit?usp=sharing

GG Draw: https://docs.google.com/drawings/d/19Oz91juXsxAIZ-WLk42mge4eBrgqgyQD7-QWEYJxRzQ/edit?usp=sharing

GG Slide: https://docs.google.com/presentation/d/1XX-BJshOs1ZWNUWwk7romr-xqhYvcXE74xwBfeVPj80/edit?usp=sharing

GG Sheet: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y4swIMRFwXuhntCO6V6Cc-QisAi5tYB18kMdtEd4_u4/edit?usp=sharing

GG Blogspot: https://sokratispapa.blogspot.com/

GG Data Studio: https://lookerstudio.google.com/reporting/f7458e3f-1f8d-4fea-8b9a-26f2df3cde51

GG Blogger: https://www.blogger.com/profile/00369911066807076268

GG Earth: https://earth.google.com/earth/d/1gdgiWEY0liiYhLB4irBmaWkqjmZB8w_t?usp=sharing

GG scholar: https://scholar.google.com.vn/citations?view_op=list_works&hl=vi&user=Xp7hqcQAAAAJ

GG My Map: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1AZhStDYkykT1oLbf4xOPkHjbTlW67Bw&usp=sharing

GG Youtube: https://www.youtube.com/@sokratispapa

GG Mindmup: https://atlas.mindmup.com/2024/04/bf968230ff0711ee9a599dbaa5b9d431/sokratispapastathopoulos/index.html

GG Jamboard: https://jamboard.google.com/d/1v3fhkz6jMEbuiDEBru9Zik5UrpFL2-4qTlMMHgfpsQs/edit?usp=sharing

GG Photo: https://photos.app.goo.gl/hLqU41N129LvuqZu5

GG Calendar: https://calendar.google.com/calendar/u/0/embed?src=info.sokratispapastathopoulos@gmail.com&ctz=Asia/Ho_Chi_Minh

GG Developers: https://g.dev/sokratispapastathopoulos


トップ   編集 凍結 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2024-04-21 (日) 13:06:11